работа с родители

           
               По традиция работата с родителите е сред приоритетните за нас. Срещаме изключително съдействие от страна на родителите.
               От 2005 г. е регистрирано Сдружение Училищно Настоятелство, което работи по свой устав и план за всяка учебна година.       
           Председател на СУН: Фиданка Райкова
Права и задължения на родителите според Закона за предучилищно и училищно образование.
1.Родителите имат следните права:
-Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;
-Да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното време или в друго удобно на двете страни време;
-Да се запознаят със съответната педагогическа система в детската градина;
-Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
-Най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;
-Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина;
-Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.
 2.Родителите имат следните задължения:
-Да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно детската градина, в случаите на отсъствие на детето;
-Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието на училищните правила;
-Да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;
-Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
-Да участват в родителски срещи;
-Да се явяват в детската градина след покана от учител или директор в подходящо за двете страни време.