ПРОЕКТИ

Детска градина „Брезичка“ има участие в следните проекти:

1.2012-2013 г.
по Оперативна програма „Регионално развитие“ – Инвестираме във вашето бъдеще:
„Обновяване на образователната инфраструктура в Община Гоце Делчев”.

 

2.2012-2014 г.
по секторна програма „Коменски” – „Храна и стъпки около Европа” – с партньори
от Италия, Испания, Чехия, Полша и Турция.

 

3.2015 г.
– „За чиста околна среда” по ПУДООС

 

4.2015-2016 г., 2016-2017 г., 2017-2018 г.
– схема „Училищно мляко”

 

5.2014-2015 г., 2016-2017 г., 2017-2018 г.
– схема „Училищен плод”