ПРОЕКТИ

Детска градина „Брезичка“ има участие в следните проекти:

          1.2012-2013 г.
– Инвестираме във вашето бъдеще: „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Гоце Делчев” по Оперативна програма „Регионално развитие“.

2.2012-2014 г.
по секторна програма „Коменски” – „Храна и стъпки около Европа” – с партньори от Италия, Испания, Чехия, Полша и Турция по секторна програма „Коменски”.

3.2015 г.
– „За чиста околна среда” по ПУДООС

4.2015-2016 г., 2016-2017 г., 2017-2018 г., 2018-2019 г., 2019-2020 г., 2020-2021 г.
– схема „Училищно мляко”

5.2014-2015 г., 2016-2017 г., 2017-2018 г., 2018-2019 г., 2019-2020 г., 2020-2021 г.
– схема „Училищен плод”

            6.2018-2019 г., 2019-2020 г., 2020-2021 г.
– Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти https://teachers.mon.bg/