мисия и цели

 

Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните (значимите) аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

 

           Мисията на ДГ „Брезичка” е:

 

– задоволяване на интелектуалните, емоционалните и социалните потребности на всяко дете за  
   подобра готовност за училище;
– осигуряване на условия за сигурен и здравословен начин на живот;
– утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователния процес в
   детската градина, осигуряващи максимално развитие на потенциала на всяко дете;
– мотивиране на учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
– стимулиране и убеждаване на родителите и обществеността, че детската градина е значима и
   необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

 

             Цели:

 

– Утвърждаване на ДГ „Брезичка” като конкурентноспособно детско заведение, формиращо у
   децата национални и общочовешки добродетели.
– Успешна подготовка на децата за училище.
– Превръщане на детската градина в център за педагогическо партньорство с родителите.
– Популяризиране на добрите педагогически практики в областта на гражданското образование и
   нравствено възпитание на децата от предучилищна възраст.
– Разнообразяване на формите и съдържанието на квалификационната работа в педагогическия
   колектив, за да отговорим на изискванията на обществото и развиващата се педагогическа наука.

 

Подцели:

 

– Опазване живота и здравето на децата, чрез здравословно и рационално хранене, активен
   двигателен режим, игри и престой на открито.
– Обогатяване и поддържане на гъвкава, динамична и мобилна образователна среда.
– Повишаване педагогическите компетенции на кадрите, водещи до по-висока ефективност на
   труда.
– Усъвършенстване на управленския процес в детското заведение, гарантиращ адекватно
   поведени на партньорство и сътрудничество в работата.