ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

РАБОТА С РОДИТЕЛИ И СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

По традиция работата с родителите е сред приоритетите за нас. Срещаме изключително съдействие от страна на родителите.  
От 2005 г. е регистрирано Сдружение Училищно Настоятелство, което работи по свой устав и план за всяка учебна година.
  Председател на СУН: Фиданка Райкова
Виж повече:

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БЮДЖЕТ 2019 ГОД.

 

БЮДЖЕТ 2020 ГОД.

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2019 ГОД.

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2020 ГОД.